Περιγραφές Μαθημάτων Β' Εξαμήνου

Θεσμοί και Διοίκηση Διεθνούς Εμπορίου – Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E2M1)

Αντικείμενο αυτού του μαθήματος είναι η ανάλυση των Θεσμών και της Διοίκησης των Εξαγωγών και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου.
Η τελευταία τριακονταετία χαρακτηρίζεται από την ενίσχυση της σπουδαιότητας της διεθνούς διάστασης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ουσιαστικά διαμορφώθηκε σε παγκόσμια κλίμακα ένα νέο Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον μέσα στο οποίο η επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας συναντά ολοένα και λιγότερα εμπόδια και περιορισμούς. Οι επιχειρήσεις αναφέρονται πλέον σε παγκόσμιες αγορές μέσω των εξαγωγών τους που πραγματοποιούν σε άλλες χώρες.
Πέρα από τις εύλογες και σε μεγάλο βαθμό δικαιολογημένες επιφυλάξεις για τις επιπτώσεις της πραγματικότητας αυτής που έχει επικρατήσει να αποκαλείται παγκοσμιοποίηση, η διεθνής επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας συνεπάγεται και νέα και διαφορετικά ζητούμενα για τη διοίκηση των διεθνών πλέον επιχειρηματικών μονάδων.

Οι Οικονομικές Σχέσεις των Αναδυόμενων Αγορών στην Ευρώπη (E2M2)

Το συγκεκριμένο μάθημα ασχολείται με τη διεθνή οικονομική ανάπτυξη στο πλαίσιο της οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας και των αναδυόμενων αγορών με έμφαση να δίδεται στις αγορές των χωρών της ΝοτιοΑνατολικής Ευρώπης. Εξετάζει τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης όλων των χωρών της περιοχής μας καθώς και τις προοπτικές ένταξης των χωρών αυτών στην Ε.Ε. και στην ΟΝΕ. Εξετάζει τις διαβαλκανικές οικονομικές σχέσεις πριν και μετά το 1989. Αναλύεται η μετάβαση των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στην οικονομία της αγοράς. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις χώρες της ΝοτιοΑνατολικής (ΝΑ) Ευρώπης και στις σχέσεις των Βαλκανικών χωρών κατά την κομμουνιστική περίοδο. Επίσης, παρουσιάζονται οι λόγοι που οδήγησαν τις χώρες της ΝοτιοΑνατολικής Ευρώπης σε μακροοικονομική αστάθεια κατά τα χρόνια της μετάβασης. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις αρχικές αρνητικές οικονομικές συνθήκες των χωρών της ΝΑ Ευρώπης. Μεγάλη βαρύτητα δίδεται στην πτώση της βιομηχανικής παραγωγής, του εμπορίου και του ΑΕΠ γενικότερα. Στο πλαίσιο ανάλυσης των οικονομικών σχέσεων της ΝΑ ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην έλλειψη δυτικού επενδυτικού ενδιαφέροντος στην Βαλκανική ενδοχώρα. Στο ίδιο πλαίσιο γίνεται σημαντική αναφορά στο ελληνικό επενδυτικό ενδιαφέρον. Επιπρόσθετα, γίνεται ανάλυση των λόγων που θεωρούνται ότι οδήγησαν τις ανεπτυγμένες χώρες και κυρίως αυτές της Δυτικής Ευρώπης να απέχουν επιχειρησιακά και επενδυτικά από τη ΝοτιοΑνατολική Ευρώπη. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται και στους λόγους που θεωρούνται σημαντικοί και επομένως καθυστέρησαν το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων στις χώρες αυτές. Στο πλαίσιο αυτό οι λόγοι καθυστέρησης της μετάβασης των χωρών της Βαλκανικής στην οικονομία της αγοράς, καθώς και οι λόγοι που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι χώρες της ΝΑ Ευρώπης υστερούν σε οικονομική ανάπτυξη αλλά και σε προσέλκυση ξένων κεφαλαίων και επενδύσεων σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ και ιδίως αυτών της Κεντρικής Ευρώπης, παρουσιάζονται. Στο μάθημα αυτό επίσης εξετάζεται η ταχύτητα μετάβασης από μία προγραμματισμένη οικονομία σε μία οικονομία αγοράς και αναπτύσσεται η μεθοδολογία ανίχνευσης της βέλτιστης ταχύτητας με την οποία οι οικονομίες σε μετάβαση θα προσεγγίσουν τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Αναλύονται οι κάτωθι προσεγγίσεις: σοκ προσέγγιση (shock therapy ή big bang approach), βαθμιαία προσέγγιση (gradual approach), μικτή προσέγγιση (mixed bang approach). Οι προσεγγίσεις αυτές συνδέονται άμεσα με την διαδικασία απελευθέρωσης των αγορών, τις ιδιωτικοποιήσεις, το συντονισμό μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, την αγορά εργασίας και τις ροές μετανάστευσης. Η μεθοδολογία η οποία αναπτύσσεται έχει άμεση εφαρμοστικότητα στην σύγκλιση αναπτυσσόμενων οικονομιών όπως αυτή της Ελλάδας με αναπτυγμένες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ηλεκτρονικές-Διαδικτυακές Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές / Διαχείριση (E2M3)

Τραπεζικών Κινδύνων και Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Περιβάλλον
Αντικείμενο αυτού του μαθήματος είναι η ανάλυση και Διαχείριση των Τραπεζικών Κινδύνων και Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Περιβάλλον και των Ηλεκτρονικών-Διαδικτυακών Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών.
Τα τελευταία 20 έτη η διαχείριση κινδύνων είναι αναπόσπαστο κομμάτι ενός ολοκληρωμένου μάνατζμεντ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ιδιαίτερα των τραπεζών στην ΕΕ. Οι απαιτήσεις του Συμφώνου της τράπεζας της Βασιλείας για την κεφαλαιακή επάρκεια θέτουν ως υποχρέωση για μια τράπεζα την υιοθέτηση συγκεκριμένων στρατηγικών της διαχείρισης των κινδύνων που αντιμετωπίζει.
Οι Ηλεκτρονικές-Διαδικτυακές Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία αποτελούν απαραίτητα εργαλεία της επιχειρηματικότητας και γενικότερα κάθε επενδυτικής δραστηριότητας.

Applied Statistics, Data Analysis & Econometrics (E2M4)

The ASDAE course will initiate students into the basic concepts related to Descriptive Statistics, Statistical Inference, Data & Regression Analysis. In particular, the set of topics that will be examined are: statistical inference and statistical applications in the real world, sampling, random variables, the parameter estimation including confidence intervals, hypothesis testing, regression and regression diagnostic testing. Basic objectives of the course are to edify students with theoretical and practical issues of data analysis and at the same time to familiarize students with the usage of modern computer software which is used widely in the business sector. Within the course lectures, examples connected to real issues will be provided, aiming at assimilating constructively all the investigated topics.

Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο (E2M5)

Το μάθημα αποτελείται από δύο ενότητες:
Στην ενότητα «Δίκαιο διεθνούς εμπορίου» θα γίνει παρουσίαση μέσα από παραδείγματα των διεθνών κανόνων που ενδιαφέρουν τον επιχειρηματία που ασχολείται με το διεθνές εμπόριο και συγκεκριμένα: α) οι κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, β) οι κανόνες  της Διεθνούς Σύμβασης της Βιέννης για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών και γ) οι κανόνες επίλυσης διαφορών με τη διεθνή εμπορική διαιτησία (Διεθνής Σύμβαση της Νέας Υόρκης), τη διαμεσολάβηση και τις ευρωπαϊκές εναλλακτικές δικαστικές διαδικασίες.
Στη δεύτερη ενότητα το μάθημα περιλαμβάνει μια επισκόπηση των αναγκών για άμεσες ξένες επενδύσεις στο σύγχρονο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, την παρουσίαση της δομής του δικαίου των αμέσων ξένων επενδύσεων σε διεθνές επίπεδο, την ανάλυση της νομικής έννοιας των αμέσων ξένων επενδύσεων όπως αυτή καταγράφεται τόσο σε διεθνή συμβατικά κείμενα όσο και στη νομολογία του Διεθνούς Κέντρου Διευθέτησης Επενδυτικών Διαφορών (ICSID) και τη διάκριση της από την νομική έννοια των επενδύσεων χαρτοφυλακίου, την έκταση του ρυθμιστικού πεδίου για τις άμεσες ξένες επενδύσεις, ήτοι ποιος νοείται ως επενδυτής, ποια δραστηριότητα νοείται ως επένδυση (τυπολογία), ποια πρέπει να είναι η σχέση μεταξύ επενδυτή και επένδυσης, και ποιο το χρονικό πλαίσιο ισχύος των ρυθμίσεων που καταλαμβάνουν τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Θα αναλυθεί επίσης η οργάνωση και η λειτουργία του Διεθνούς Κέντρου Διευθέτησης Επενδυτικών Διαφορών (ICSID) ως βασικού μηχανισμού επίλυσης συναφών διαφορών. Τέλος θα παρουσιαστούν το νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας για θέματα αμέσων ξένων επενδύσεων, ενώ θα γίνει επισκόπηση και των διαπραγματεύσεων για την Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.